Besteld vóór 18.00 uur = de volgende werkdag geleverd
Bestellingen boven € 99,- = franco bezorgd
045 850 9222
Algemene Voorwaarden
Print Algemene Voorwaarden

Prijzen exclusief BTW
De vermelde prijzen op de website van Alles voor op kantoor (www.allesvooropkantoor.nl) zijn ten alle tijden exclusief BTW. Prijzen inclusief BTW worden ter uwer informatie tussen haakjes vermeld.

Retourneren van artikelen

Wij hanteren een bedenktijd van 20 dagen. U kunt binnen deze periode uw producten retour sturen naar ons adres; Jan Campertstraat 5 6416 SG Heerlen. U kunt dat kiezen voor uw geld terug of een tegoedbon. Mochten er nog opstaande facturen zijn wordt uw credit hiermee verrekent.  Na deze periode vervalt de retourtermijn.

Garantie
Op alle overige artikelen is de garantiebepaling van de fabrikant van toepassing.
De kosten en het risico voor het retourneren van een artikel zijn altijd voor uw rekening. Indien u zelf een product fout heeft besteld zijn wij genoodzaakt u 30% retourkosten in rekening te brengen.

Uitsluitingen
In geen geval kunt u de volgende zaken retourneren of omruilen:
- Alle artikelen die beschadigd of incompleet zijn of waarvan de originele  
  verpakking niet meer aanwezig is.
- De verpakking moet bovendien vrij zijn van opschriften, stickers, labels,
  prijskaartjes, teksten, etc.
- Indien het artikel is uitgepakt.

Orderbevestiging
Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen krijgt u van ons een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat nogmaals een overzicht van alle bestelinformatie. Heeft u geen e-mail ontvangen? Controleer dan of de bevestiging niet in de map
ongewenste e-mail of spam terecht is gekomen. Is dat niet het geval, neemt u dan contact op met ons via info@allesvooropkantoor.nl

Verzend-/orderkosten

€ 5,95 per bestelling of gratis bij bestellingen vanaf € 99,- (ex. BTW)

Reclameren
a. Reclameren kan binnen 8 dagen na levering en dient schriftelijk en onderbouwd te geschieden.
b. Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van de Leverancier, tenzij de Klant in redelijkheid niet eerder op de hoogte kon zijn van het gebrek.
c. De Klant is gehouden de Leverancier in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en herstelmaatregelen te treffen.
d. Retournering is slecht mogelijk na schriftelijke instemming van de Leverancier. Daarbij dient het product in originele verpakking te worden afgeleverd op het door de Leverancier aangegeven adres.

Levertijd en bezorging
Besteld voor 18.00 uur is de dag erna in huis.


Artikel niet op voorraad?
Alles voor op kantoor doet er alles aan om meer dan 18.000 artikelen uit voorraad te leveren. Ondanks onze gedetailleerde afspraken hierover met onze leveranciers en fabrikanten komt het helaas een enkele keer voor dat een bepaald artikel niet direct leverbaar is of door onvoorziene omstandigheden tijdelijk uit het assortiment is gehaald. Uiteraard wordt u direct op de hoogte gesteld en zullen wij u indien mogelijk een alternatief bieden.

Kan het afleveradres anders zijn dan het factuuradres?
Ja dat kan. Alles voor op kantoor biedt u comfort en eenvoud. U kunt in het betaalscherm aangeven waar u uw bestelling wenst te ontvangen.

Service abonnement  

Indien de klant een printer huurt, leased of gekocht heeft bij Alles voor op kantoor en daarbij gekozen heeft voor een service- en of onderhoudsabonnement dan wordt er maandelijk of per kwartaal een bedrag gefactureerd voor deze dienst. De aantallen en voorwaarden worden dan in het service- en of onderhouds abonnement verder uitgewerkt. De aantalen zijn niet meer over te nemen naar de volgende maand of kwartaal en niet verrekenbaar met meerafdrukken.

Betalingsmogelijkheden
Zakelijke gebruiker

U kunt bestellen op rekening. Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen of anders vermeld op de factuur.
Consument
U kunt vooruitbetalen. Zodra de betaling ontvangen is wordt uw bestelling verzonden.

Eigendomsvoorbehoud

1. De door Alles voor op kantoor geleverde zaken blijven het eigendom van Alles voor op kantoor totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Alles voor op kantoor gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Alles voor op kantoor verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door Alles voor op kantoor afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Alles voor op kantoor gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, zulks op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Alles voor op kantoor zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Alles voor op kantoor:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Alles voor op kantoor op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Alles voor op kantoor geleverde zaken te verpanden aan Alles voor op kantoor op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Alles voor op kantoor;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Alles voor op kantoor ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

<